واردات از کشورهای چک ، اسرائیل و آرژانتین ممنوع میباشد .