در حال حاضر 14 موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف با كشورهاي زیر را  امضاء نموده ایم که عبارتند از :

اسپانيا، ايتاليا، بلغارستان، لهستان،روماني ،

تاجيكستان، عمان، بحرين، اندونزي،  كره ،  کویت

زيمبابوه،سودان

ونزوئلا،

همچنین در رابطه با اين موافقتنامه ها باید گفت که شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از‌نحوه اخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد، تقسيمات سياسي يا مقامات محلي آن وضع‌مي‌گردد.

ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا‌اجزاي درآمد و سرمايه از جمله ماليات درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا‌غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط موسسات و همچنين‌ماليات بر افزايش ارزش سرمايه. بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشور ثالث سرمایه گذاری می نمایند از پرداخت مضاعف مالیاتهای مذکور معاف گردند و تنها به یکی از دول طرفین مالیات پرداخت نمایند .