ورود سویا و ذرت موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1346 و رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 می باشد .

ضمنا ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدا مشخصا دست ورزی شده محسوب می شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده اند از لحاظ بررسی خطرات زیست محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .

بار ارسال پست الکترونیکی خود شرکت های فعال در این زمینه  قابل معرفی می باشند .